Toimitus-, maksu- ja käyttöehdot

1. Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Lifeturn Oy:n (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) tarjoamien verkkopalvelujen, valmennuksien (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön ja Palveluntarjoajan Palvelussa tai muutoin kulutushyödykkeitä (kuten esimerkiksi mutta näihin rajoittumatta: urheiluvälineet ja valmennuspalvelut) hankkivan asiakkaan ja Palveluntarjoajan väliseen asiakassuhteeseen.

Näitä ehtoja sovelletaan sekä rekisteröityneen että rekisteröitymättömän käyttäjän asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan rekisteröitymättömän käyttäjän osalta Palvelun käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää Palvelua. Rekisteröityneen käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä vähintään siihen saakka, kunnes käyttäjän Käyttäjätunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä ”nettivalmennus”) osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina vähintään kunkin valmennusohjelman kestoajan. Henkilökohtaisena valmennuspalveluna tarjottavan Personal Training lähivalmennuspalvelun (jäljempänä ”LVP-tuote”) osalta palveluntarjoajana toimii kyseisen palvelun tuottava valmentaja Palveluntarjoajan toimiessa ainoastaan palvelun välittäjänä ja näitä ehtoja sovelletaan LVP-tuotteen osalta ainoastaan palvelun myyntitapahtuman osalta.

 

2. Palvelun sisältö

Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy Palveluntarjoajan ja mahdollisten muiden, Palveluntarjoajan kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä ”Muut palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa.

Palveluntarjoajalla ja Muilla palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.

Palveluntarjoaja voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

 

3. Palvelujen käyttö

 

3.1 Palvelun käyttötarkoitus

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

 

3.2 Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Palveluntarjoaja katsoo sopivaksi. Palveluntarjoaja varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

 

3.3 Rekisteröityminen

Jotkin palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnus”).

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun käyttämistä.

 

3.4 Käyttäjätunnuksen poistaminen

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (72) tunnin kuluttua siitä, kun Palveluntarjoaja kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

 

3.5 Käyttäjän tuottama sisältö

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä, esimerkiksi tekstiä, kuvia tai videoita Palveluun, käyttäjä sitoutuu antamaan Palveluntarjoajalle täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman ei-yksinomaisen oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla.

Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki Palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa Palveluntarjoajalle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Jakamalla mitä tahansa sisältöä Palvelussa käyttäjä sitoutuu vastaamaan Palveluntarjoajan puolesta ja Palveluntarjoajan niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan Palveluntarjoajaa kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappioita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä Palvelussa.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai Palveluntarjoajaa taikka on muutoin Käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Palveluntarjoaja voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun ja/tai Palvelun vastaanotto.

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. Palveluntarjoaja pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

 • Laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;

 • Hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;

 • Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;

 • Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;

 • Muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;

 • Tekeytyminen toiseksi henkilöksi;

 • Muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;

 • Viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;

 • mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja

 • minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Palveluntarjoaja tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

Mikäli Palveluntarjoaja harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Palveluntarjoaja voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.

 

4. Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämän tai Palveluntarjoajan Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Palveluntarjoajan ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Erityisesti Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat Palveluntarjoajan luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Palveluntarjoajan yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Palveluntarjoajalle tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

 

5. Palvelun käytettävyys

Palveluntarjoaja ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

 

6. Palvelussa annetut tiedot

Vaikka Palveluntarjoaja yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.

Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä Palveluntarjoaja ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos Palvelussa on virheellisiä hintatietoja. Palveluntarjoajalla on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa Palvelussa julkaistuja tietoja.

Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.

 

7. Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja muokata Palvelua.

Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun (ml. nettivalmennus- tai LVP-tuotteen) käytöstä tai käytön estymisestä.

 

8. Sopimusehtojen muutokset

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

 

9. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle.

Palveluntarjoajalla on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.

 

10. Henkilökohtaiseen lähivalmennuspalvelutuotteeseen sovellettavat erityiset ehdot

 

10.1 Ehtojen soveltaminen

Elleivät asiakas ja asiakkaalle LVP-tuotteen tarjoava Palveluntarjoajan yhteistyökumppanina toimiva valmentaja toisin erikseen sovi, tämän kohdan 10 ehtoja sovelletaan valmentajan asiakkaalle erillisen tilauksen perusteella tarjoamaan henkilökohtaiseen lähivalmennuspalveluun (”LVP-tuote”). Selvyyden vuoksi todetaan, LVP-tuote koskeva toimeksiantosuhde syntyy aina valmentajan ja asiakkaan välille Palveluntarjoajan toimiessa ainoastaan palvelun välittäjänä.

 

10.2 LVP-tuote

LVP-tuotteessa Palveluntarjoajan yhteistyökumppanina toimiva valmentaja toimii LVP-tuotteen tilauksen yhteydessä sovittavan harjoittelujakson ajan asiakkaan henkilökohtaisena valmentajana tehtävänään suunnitella asiakkaan harjoitusohjelma ja siihen liittyvä ruokavalio niihin tehtävine muutoksineen, opastaa asiakkaalle harjoitusohjelman mukaisten harjoitteiden suorittaminen sekä ohjata asiakkaan harjoittelua harjoittelujakson aikana asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palveluun sisältyvien harjoituskertojen sekä tapaamisten määrä sovitaan palvelun tilauksen yhteydessä.

 

10.3 Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan valmentajan hänelle laatimaa harjoitusohjelmaa, ravintosuunnitelmaa sekä mahdollisesti erikseen sovittuja toimintaperiaatteita.

Asiakas sitoutuu noudattamaan valmetajan kanssa ennalta sovittuja harjoitteluaikoja. Mikäli Asiakas peruu valmenajan kanssa harjoittelua varten sovitun tapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen sovittua tapaamista (tai asiakas jättää saapumatta paikalle poissaolosta ilmoittamatta), katsotaan se yhdeksi käytetyksi harjoittelukerraksi ellei asiakas voi osoittaa lääkärintodistuksella tai muutoin luotettavasti, että peruuttamisen tai poissaolon syynä oli vamma tai sairaus. Asiakkaan myöhästyessä enemmän kuin 15 minuuttia sovitusta tapaamisajankohdasta asiasta valmentajalle ennalta ilmoittamatta, on valmentaja oikeutettu poistumaan sovitusta harjoittelupaikasta ja harjoituskerta katsotaan tällöin edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti käytetyksi. Asiakkaan myöhästyminen ei muutoinkaan pidennä sovitun harjoittelukerran kestoa ellei valmentaja ja asiakas erikseen toisin sovi.

Asiakas on velvollinen maksamaan sekä omat että valmentajan osalta harjoitteluohjelman toteuttamisesta aiheutuvat kulut esim. kuntosalimaksut. Kuntosaliharjoittelun osalta harjoittelupaikoiksi pyritään valitsemaan ensisijaisesti Palveluntarjoajan yhteistyökumppanien ylläpitämiä kuntosaleja, joissa kuntosalimaksuihin sovelletaan Palveluntarjoajan sopimushintoja.

Huolimatta siitä, että asiakkaan harjoitusohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa LVP-tuotteen tilaamisella olevansa tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, valmentaja ja Palveluntarjoaja eivät vastaa asiakkaalle harjoittelussa mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.

Asiakkaan tulee itse huolehtia harjoittelua varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.

Asiakas sitoutuu tiedottamaan valmentajaa harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista olennaisista muutoksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista harjoitteluun vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, vamma tai sairaus, lääkehoito ja muutokset näissä).

 

10.4 Palveluntarjoajan velvollisuudet

Valmentaja sitoutuu tarjoamaan LVP-tuotteen siten, että valmentaja valmentaa ja ohjeistaa asiakasta parhaan kykynsä mukaan asiakkaan tavoitteet ja fyysiset ominaisuudet huomioon ottaen.

Valmentajan tulee noudattaa asiakkaan kanssa sovittuja tapaamisaikoja. Valmentajan tulee olla ajoissa harjoittelupaikalla sekä olla läsnä sovituissa harjoittelutapaamisissa. Mikäli valmentaja peruu tapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen tapaamista (tai jättää tulematta paikalle) eikä kyse ole ylivoimaisesta esteestä, on asiakas oikeutettu niin halutessaan yhteen ylimääräiseen harjoituskertaan ennalta sovittujen harjoituskertojen lisäksi.

Harjoittelukerran peruuntuessa valmentajan puolella olevasta syystä, valmentaja on velvollinen tarvittaessa järjestämään valmentajalle sijaisen tai mikäli se ei ole mahdollista, uuden tapaamisen niin pian, kuin se on mahdollista tapaamisen esteen poistumisen jälkeen.

Valmentaja sitoutuu tiedottamaan asiakastaan valmennuksen toteuttamiseen vaikuttavista poikkeusjärjestelyistä kuten esimerkiksi valmentajan sijaisjärjestelyistä, lomista tai harjoitustapaamisten siirtämisestä välittömästi kun asia on tullut valmentajan tietoon. Poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan ensisijaisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kuitenkin siten että alle vuorokauden varoajalla tehtävistä järjestelyistä ilmoitetaan asiakkaalle puhelimitse.

 

11. Toimitusehdot

Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen Palveluntarjoalle ja kun Palveluntarjoaja on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen.

Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin ja pitää oikeuden korjata hintaa tilauksen jälkeen, mikäli hinnoittelussa on tapahtunut selkeästi virhe ja hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon nähden. (Oikeustoimilaki 32§).

Omistusoikeus tilattuihin tuotteisiin säilyy Palveluntarjoalla, kunnes tuote on kokonaan maksettu.

Palvelussa voi maksaa ainoastaan Palveluntarjoajan kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla.

Vaaranvastuu tuotteen katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy asiakkaalle tuotteen luovutuksen yhteydessä. Kuljetuskaupassa vaaranvastuu siirtyy luovutettaessa tuote kuljettajalta, rahdinkuljettajalta tai muulta toimituksen suorittamiseen määrätyltä henkilöltä tai yhteisöltä asiakkaan hallintaan. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, vaikka asiakas ei olisi paikalla tuotetta luovutettaessa

Palveluntarjoaja vastaa toimittamansa tuotteen virheettömyydestä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan valinnan mukaan tuotteen virhe voidaan korjata tai toimitettu tuote voidaan vaihtaa. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden kieltäytyä valitusta korjaustoimenpiteestä, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa muihin korjaustoimenpiteisiin verrattuna. Mikäli virhettä ei ole mahdollista tai suositeltavaa korjata, asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua, mikäli virhe on olennainen.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Tilattavat tuotteet valitaan kotisivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

11.1 Toimitustavat

Toimitus tapahtuu joko Postin tai matkahuollon tai käyttäen muuta toimitustapaa, ennakkoon maksettuna verkkopankkiin tai luottokortilla maksupalvelun kautta. Digitaaliset tuotteet tai linkki tuotteen latausta varten toimitetaan välittömästi maksun jälkeen.

Verkkokauppamme toimitustavat ovat:

Posti

 • Postitoimitus Postin toimipisteeseen tai Postin konttoriin (Postipaketti) Katso toimipisteet täältä: https://www.posti.fi/fi/palvelupisteet-kartalla
 • Postin kotiinkuljetus (Kotipaketti)
 • Huom! Mikäli paketti on pienikokoinen se saatetaan lähettää Postin Pikkupakettina kirjelaatikkoon tai postilokeroon.

Matkahuolto

Yli 49€ euron tilauksissa toimitus postin tai matkahuollon toimipisteeseen on maksuton.

Nouto Postin automaatista

Nouda tilauksesi Postin automaatista. Saat ohjeet paketin saapuessa tekstiviestillä. Paketti on ilmastoystävällinen Posti Green-lähetys.

Nouto postista

Nouda tilauksesi valitsemastasi postista. Postin tiheä verkosto ja myymälöiden sekä kauppakeskusten pitkät palveluajat iltaisin ja viikonloppuisin takaavat, että paketin voi noutaa läheltä silloin kun se itselle parhaiten sopii.

Postin kotiinkuljetus

Posti tuo tilauksesi haluamaasi osoitteeseen ilmastoystävällisenä Posti Green-lähetyksenä, ja soittaa ja sopii kanssasi sopivimman toimitusajankohdan.

11.2 Toimitusaika

Ennen klo: 14:00 tehdyt tilaukset lähetetään samana arkipäivänä!

Toimitusaika on 1…4 arkivuorokautta. Pyrimme ilmoittamaan mikäli tilauksen käsittelyaika on luvattua pitempi sähköpostilla, puhelimitse tai yleisenä ilmoituksena internet -sivustollamme. Yhteydenpidon takaamiseksi asiakas on velvollinen ilmoittamaan yhteystietonsa, josta on helposti tavoitettavissa.

11.3 Noutopiste

Asiakkaalla on mahdollisuus valita tilaukselleen hänen valitseman logistiikkayrityksen tarjoama noutopiste. Ruuhkatilanteissa logistiikkayrityksellä on oikeus viedä paketti noudettavaksi toiseen noutopisteeseen, mitä asiakas ei ole valinnut noutopisteeksi. Emme voi vaikuttaa noutopisteiden ruuhkatilanteeseen tai logistiikkayrityksen noutopistemuutoksiin, joten emme vastaa tilauksen noutopaikan muutoksista tai siihen liittyvistä kustannuksista, mitä tässä tapauksessa voi syntyä.

12. Asiakaspalautukset, nettimyynti ja peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on 30 päivän palautusoikeus verkkokaupasta tilaamilleen tuotteille. Palautettavien tuotteiden tulee olla käyttämättömiä ja alkuperäisissä myyntipakkauksissaan. Eli siinä kunnossa kuin asiakas on sen saanut. Osa tuotteistamme postitetaan ilman myymäläpakkauksia joten luonnollisesti tällaisten tuotteiden ei tarvitse olla myymäläpakkauksissaan. Tuotteiden tulee olla kuitenkin käyttämättömiä. Asiakkaalla on siis oikeus tutustua tilaamaansa tuotteeseen samalla tavalla kuin se olisi mahdollista normaalisti kaupasta ostettaessa. Eli palautettavaa tuotetta ei voi ottaa käyttöön. Digitaalisten palveluiden ja tuotteiden osalta noudatetaan omia ehtoja, jotka esitetään jäljempänä.

Mikäli tuote palautuu myyntikelvottomana: se on silminnähden käytetty, likainen, rikki, pakkauksesta puuttuu osia tai sinetöity myyntipakkaus avattu, emme voi palauttaa tuotteen hintaa kokonaan. Tällaisissa tapauksissa palautettava hinta sovitaan tapauskohtaisesti.

Palautusoikeus ei kuitenkaan koske:

 • Hygieniatuotteita kuten alusvaatteita tai sukkia
 • Intiimituotteita
 • Tuotteita, jotka voivat pilaantua tai vanhentua
 • Tuotteita, joilla on erilliset toimitusehdot

Palautusoikeus ei koske yritysostoja.

Asiakaspalautus on asiakkaallemme pääsääntöisesti maksuton. Jos asiakas maksaa palautuslähetyksen postituskulut itse emme kuitenkaan jälkikäteen korvaa tällä tavoin syntyneitä kustannuksia, sillä tarjoamme maksuttoman asiakaspalautusmahdollisuuden. Emme myöskään lunasta postiennakolla tai siihen verrattavalla tavalla lähetettyjä lähetyksiä postista. Emmekä korvaa tällä tavoin postitettujen lähetyksien kuluja asiakkaalle.

Pidämme oikeuden muuttaa tuotepalautuksessa käytettävää toimijaa. Esim. vaikka tuotteet olisi toimitettu käyttäen postia, niin sen sijaan halutessamme voimme pyytää asiakasta palauttamaan tuotteet käyttäen matkahuoltoa.

ENNEN ASIAKASPALAUTUKSEN TEKEMISTÄ PYYDÄMME HUOMIOIMAAN ALLA MAINITUT ASIAT. PUUTTEELLISIA ASIAKASPALAUTUKSIA EI KÄSITELLÄ.

VÄÄRISTÄ ASIAKASPALAUTUKSISTA / TAKUUVAIHDOISTA PERIMME POSTITUS- JA KÄSITTELYKULUT.

ILMOITA PALAUTUKSESTA ETUKÄTEEN JONKA JÄLKEEN LÄHETÄMME SINULLE PALAUTUSOHJEET!

KATSO TUOTTEEN PALAUTUSOHJEET <

Kuluttajasuojalain mukaan asiakkaan tulee ilmoittaa palautuksestaan etukäteen. Ilmoita palautuksesta sähköpostitse. Helpoiten tämä tapahtuu lähettämällä sähköpostia ([email protected]) ja ilmoittamalla palautuksesta. Viestistä tulee käydä ilmi ainakin omat yhteystietosi, tilauksen numero sekä palautettavat tuotteet.

Tuotepalautuksien osoite:

Lifeturn Oy

Taalintehtaankatu 4

20750 Turku

 

TUOTTEEN VAIHTAMINEN TOISEEN TUOTTEESEEN

Tuotteilla ei ole ilmaista vaihto-oikeutta. Jos tuote halutaan vaihtaa toiseen samanhintaiseen tuotteeseen, niin vaihdettava tuote palautetaan palautusohjeiden ja -ehtojen mukaisesti, jonka jälkeen rahat hyvitetään asiakkaan tilille rahojen palauttamisehtojen mukaisesti. Asiakas tekee uuden tilauksen haluamastaan tuotteesta.

JATKUVA PALAUTTAMINEN

Mikäli huomaamme, että samoilta asiakkailta tulee tilauksia ja palautuksia paljon, vähennämme palautuksista 20% käsittelykulun. Tämän tarkoitus on välttää turhat tilaukset. Jos et ole varma tuotteen sopivuudesta sinulle, niin ole yhteydessä asiakaspalveluumme. Me autamme sinua mielellämme valitsemaan sinulle sopivat tuotteet.

NOUTAMATON PAKETTI

Paketin noutamatta jättäminen ei ole sama asia kuin tuotteen palauttaminen eli paketin noutamatta jättäminen ei ole asiakaspalautus. Mikäli tilatut tuotteet palautuvat varastollemme noutamattomana ja lähetyksen seurantakoodi vahvistaa noutamatta jättämisen, niin olemme oikeutettu veloittamaan tilauksesta 15 € palautus- ja käsittelykulun.

12.1 Palautettava tuote

Palautettavan tuotteen tulee olla samassa kunnossa kuin missä sen sait. Eli esimerkiksi pakkaus ja käyttöohjeet ja muut lehtiset tulee palauttaa myös. Pakkauksen tulee olla ehjä eikä tuotteessa saa näkyä käytön jälkiä.

12.2 Poistotuotteet / Outlet-tuotteet

Poistotuotteiden palautuksesta veloitamme 10,00 euron postitus- ja käsittelykulut. Mikäli asiakas palauttaa samassa lähetyksessä normaalin valikoiman tuotteita ja poistotuotteita, veloitetaan palautuskulut myös tässä tapauksessa.

12.3 Palautuksen pakkaaminen

Palauta tuote mikäli mahdollista samassa paketissa tai kuoressa missä se tuli. Muutoin pehmusta ja suojaa tuote postitusta varten vähintään yhtä hyvin kuin miten se oli toimitettu.

Älä lähetä tuotetta suoraan alkuperäistuotepakkauksessa vaan suojaa pakkaus kuljetusta varten! Mikäli palautuksen saavuttua alkuperäispakkauksessa on teippejä tai tarroja, jotka eivät siihen uutena kuulu, emme voi hyvittää tuotteesta täyttä hintaa.

Palautukseen tulee liittää aina mukaan viesti palautuksen syystä. Tämä myös siinäkin tapauksessa vaikka asiasta olisi esimerkiksi puhelimessa tai sähköpostitse keskusteltu. Liitä mukaan joko tavaroiden mukana saamasi kuitti tai kopio siitä. Tämä nopeuttaa palautuksen käsittelyä. Mikäli kuittia tai kopiota ei ole mahdollista lähettää palautuksen mukana on palautukseen liitettävässä viestissä käytävä ilmi lähettäjän nimi, osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite, tilausnumero, tiedot palautettavista tuotteista, sekä tilinumero mahdollista rahan palautusta varten.

Asiakaspalautus on asiakkaallemme pääsääntöisesti maksuton. Jos asiakas maksaa palautuslähetyksen postituskulut itse emme kuitenkaan jälkikäteen korvaa tällä tavoin syntyneitä kustannuksia, sillä tarjoamme maksuttoman asiakaspalautusmahdollisuuden. Emme myöskään lunasta postiennakolla tai siihen verrattavalla tavalla lähetettyjä lähetyksiä postista. Emmekä korvaa tällä tavoin postitettujen lähetyksien kuluja asiakkaalle.

Rahojen palautus

Rahat palautetaan viimeistään 14 vrk kuluttua tuotepalautusilmoituksen vastaanottamisesta. Huom. rahojen palauttaminen tapahtuu vasta, kun olemme vastaanottaneet palautuksen ja todenneet palautettavien tuotteiden olevan myyntikuntoiset. Palautusta varten ilmoita palautuslähetyksen yhteydessä IBAN-tilinumerosi! Luottokorttimaksussa palautamme hyvitettävän summan takaisin maksussa käytetylle maksukortille.

12.4 Digitaaliset palvelut ja tuotteet

Digitaalisten palvelujen (muun muassa nettivalmennukset) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä. Peruutusoikeus päättyy, kun Asiakas vastaanottaa materiaaleja tai tekee ensimmäiset toimenpiteet järjestelmässä tai Palvelun käytössä tilauksen jälkeen. Kaikista toimitetuista materiaaleista peritään hinnaston mukainen maksu.
 
Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista. Nettivalmennuksen osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin kun asiakas hyväksyy hänelle tarjotun valmennuksen sisällön ja valmennuksen aloitusaika valmentajan tai Palveluntarjoajan kanssa sovitaan.
 

12.5 LVP-tuotteet

Palvelusopimusten ( muun muassa LVP-tuote) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä. Jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan pyynnöstä ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista, asiakkaalta peritään peruuttamisen johdosta palvelun käytön ajalta palvelun tuottamisesta aiheutuneina kustannuksina 30 % kyseisen palvelusopimuksen hinnasta. LVP-tuotteen osalta edellä tarkoitettuina kustannuksina peritään ennen peruuttamista käytettyjen harjoituskertojen määrään suhteutettu osa palvelun kokonaishinnasta mutta kuitenkin aina vähintään 30 % palvelusopimuksen kokonaishinnasta. Peruuttamisoikeus ei koske vapaa-ajanpalvelua, joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi kuten esimerkiksi koulutus- tai urheilutapahtuma.
 

13. Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visman verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Vismasta: https://www.visma.fi/vismapay/maksupalvelu/

13.1 Maksutavat

Visma pay

PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Jousto, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Fellow Finance on Pohjoismaiden suurin joukkorahoituspalvelu. Fellow lasku ja osamaksu tarjoaa markkinoiden sujuvimman käyttökokemuksen. Fellow Lasku on asiakkaalle ilmainen sisältäen 30 vuorokautta maksuaikaa ja sillä voit maksaa ostoksia suomalaisissa verkkokaupoissa muutamalla klikkauksella saaden ostoksellesi 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Voit myöskin muuttaa helposti ostoksesi maksun pieniin ja edullisiin kuukausieriin muutamalla klikkauksella. Ostaessa valitse verkkokaupan maksuvaihtoehdoista maksutavaksi Fellow Lasku ja osamaksu. Sinut ohjataan tunnistautumaan verkkopankkitunnuksilla tai vanhana asiakkaana puhelinnumeron, postinumeron ja sähköpostiosoitteen yhdistelmällä. Onnistuttua saat sähköpostiisi Fellow Laskun, jossa on 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Lue lisää Fellow laskutuksesta osoitteessa: https://www.fellowfinance.fi/maksaminen/lasku

OP Lasku on vastuullinen lasku- ja osamaksupalvelu, joka tarjoaa kuluttajille 45 päivää korotonta maksuaikaa. Maksutapa mahdollistaa myös maksamisen erissä sekä 5000 euron luottorajan ostoksille. Kun kuluttaja maksaa laskun 45 päivän sisällä ostotapahtumasta, ainoa hänelle tuleva kulu on tilinhoitomaksu 2,95 euroa. OP Lasku -maksutapaa voivat käyttää kaikkien pankkien asiakkaat.
 
Enterpay / Fellow yrityslasku on tarkoitettu yrityksille. Ostamiseen tarvitaan matkapuhelin, Y-tunnuksen sekä henkilökohtaiset pankkitunnukset. Henkilökohtaisen tunnistautumisen avulla Enterpay varmistaa, että henkilöllä on oikeus tehdä ostoksia yrityksen nimissä. Ostaminen ei edellytä yrityksen virallista nimenkirjoitus oikeutta.

Yrityslasku sopii myös taloyhtiöille, valtionyhtiöille ja säätiöille. Lisätietoja palvelusta löydät sivuilta https://www.enterpay.fi/.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 09 3154 2037 (arkisin klo 9-17)

Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

 


Epassi

Epassi Logo Primary Color RGB-1

Epassi ErgoSafe – Ergonomia, työturvallisuus ja -terveys

Työnantajat voivat osallistua henkilöstön etätyökalusteiden, työvälineiden ja varusteiden hankintaan kustantamalla ne osittain tai kokonaan Epassilla. Maksunvälittäjänä toimii ePassi Payments Oy (2090737-1).
 
Epassi maksutavalla voidaan maksaa vain Epassi Ergosafe tuotteita. Tämän hetken Ergosafe valikoiman näet täältä.

 

Epassi maksutapa on kassalla valittavissa, kun ostoskorissa on ainoastaan Ergosafe tuotteita. Jos samaan toimitukseen halutaan muita kuin Ergosafe tuotteita, niin näiden tuotteiden osalta tulee tehdä oma erillinen tilaus ja asiakaspalveluumme tulee heti olla yhteydessä tilaamisen jälkeen tilauksien yhdistämiseksi. Emme takaa samaa lähetystä Ergosafe tuotetilauksille ja toiselle tilaukselle, vaan pidämme oikeuden toimittaa tilaukset mahdollisesti eri lähetyksillä. Pyrimme kuitenkin yhdistämään em. lähetykset aina kuin mahdollista. Ergosafe tuotteiden tilauksia koskee samat toimitusehdot kuin muita tuotteita, mutta Epassi maksutapa ei kerrytä ilmaisen toimituksen rajaa, kun asiakas tekee kaksi tilausta. Esim. toinen tilaus maksetaan Epassilla summa 60 € ja toinen tilaus muulla maksutavalla 20 €. Tällöin 20 € tilauksesta tulee mahdollisesti maksaa toimituskulut, jos tilauksen summa alittaa ilmaisen toimituksen rajan, vaikka tilauksien yhteissumma on 80 €, mikä saattaisi ylittää ilmaisen toimituksen rajan.

Lisää tietoa epassista löytyy täältä: Työntekijälle : Asiakastuki & UKK (epassi.fi)


14. Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Palveluntarjoajan riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Palveluntarjoaja vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Palveluntarjoajan sopimuksen rikkomisesta.
 
 

15. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

 Riitojen ratkaisu
 • Ensisijaisesti pyrimme ratkaisemaan kaikki riitatilanteet neuvottelemalla asiakkaan kanssa joko sähköpostitse, puhelimitse tai tapaamisen yhteydessä.
 • Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
 • Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
 
Palveluntarjoajan ja asiakkaan väliset Palvelua tai asiakkaan Palveluntarjoajan hankkimaa kulutushyödykettä koskevat riitaisuudet käsitellään Tampereen käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Tampereen käräjäoikeudessa.
 
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.
 

16. Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Palveluntarjoaja pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palveluntarjoajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Lifeturn Oy

Y-tunnus: 2882659-2

REKISTERIN NIMI

Lifeturn Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Asiakasrekisterin tietoja käytetään verkkokauppaan rekisteröityjen käyttäjien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Markkinointiin, analysointiin ja tilastointiin. Mielipide- ja markkinatutkimuksiin, sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin. Hyvinvointi- ja lähivalmennuspalvelussa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

etunimi

sukunimi

sähköpostiosoite

puhelinnumero

kotisivu

yrityksen nimi

katuosoite

postinumero

postitoimipaikka

käyttäjätunnus ja salasana

muut asiakkaan antamat tiedot, esim. valmennusta varten annetut terveystiedot

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan.

VALMENNUKSEEN LIITTYVIEN TIETOJEN SÄILYTYS

Valmennukseen liittyviä asiakastietoja säilömme kolmannen osapuolen valmennusohjelmistossa (SYKE) valmennuksen päättymiseen asti. Valmennuksen päättymisen jälkeen inaktivoimme asiakkaan, jonka jälkeen asiakkaasta jää tietoon vain nimi, sekä valmentajan omat muistiinpanot. Näitä tietoja säilömme 6 kuukautta. Mikäli asiakassuhde ei ole alkanut uudestaan, niin poistamme 6 kuukauden kuluttua asiakkaan kokonaan valmennusohjelmistosta, jolloin myös valmentajan omat valmennukseen liittyvät muistiinpanot häviävät. Tämä ei vielä poista asiakkaan omaa mahdollista tiliä (esim. SYKE-tiliä), vaan estää vain valmennusyritystä pääsemään tietoihin enään käsiksi. Asiakas saa säilyttää oman valmennusohjelmiston tilinsä ja siellä olevat tiedot valmennuksen päätyttyä mikäli tilin säilöminen on mahdollista sillä hetkellä käytössä olevassa valmennusohjelmistossa. Mikäli asiakas haluaa hävittää kaikki tiedot SYKE-ohjelmistosta (tällöin tietoja ei voi enään palauttaa), niin hänen tulee tehdä siitä ilmoitus Sykkeen asiakaspalveluun.

Säilömme valmennuksiin liittyvät tiedot valmennusohjelmistossa. Asiakkaan tietoja pääsee tarkistelemaan vain hänen omat valmentajansa ja asiakas itse.

ASIAKKAAN OMAT TIEDOT JA NIIDEN TARKASTELU SYKE-OHJELMISTOSSA

Asiakas pääsee aina tarkistelemaan SYKE-ohjelmistoon tallennettavia tietoja myös omatoimisesti kirjautumalla SYKE-ohjelmistoon omalla käyttäjätunnuksellaan. Asiakas voi evätä valmentajalta myös omatoimisesti tietojensa tarkastelun poistamalla valmentajan oman tilinsä kautta. Tällöin valmentaja menettää luvan tarkastella asiakastietoja sillä hetkellä. Sykkeen valmentajatilillä voidaan säilöä erikseen asiakkuuteen liittyvä valmentajan omia muistiinpanoja, joihin asiakas ei pääse käsiksi omatoimisesti. Mikäli asiakas haluaa saada tietoonsa kaiken häneen liittyvän datan, niin hänen tulee pyytää sitä omatoimisesti palveluntarjoajalta (valmentajalta).

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi Lifeturn Oy verkkokaupan käyttäjästä tai palvelun hankkijalta ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään tai palvelua ostaessa. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan Lifeturn Oy:n ulkopuolelle ainoastaan siltä osin, kun tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat. Lifeturn Oy voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja Lifeturn Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille asiakastilausten tai palvelun toimittamista varten tai Lifeturn Oy:n asiakasprofilointia varten. Lifeturn Oy:n yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Lifeturn Oy voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

KORJAUS-, POISTO- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.